Senkor 100 posto garancija

Sencor proizvode pogledajete na ovom linku

Vise o sencor akciji https://www.sencor100.rs/

 

 

 

 

                                          - PRAVILNIK O PROMOTIVNOJ AKCIJI-

              100% GARANCIJA

(u daljem tekstu: “Pravila.)

                                                                        Član 1.

1.Naziv  organizatora Promotivne akcije

 1. Kordinator promotivne akcije , pod nazivom : „ PROMOTIVNA AKCIJA -100% GARANCIJA“,  je: „ SENCOR  EUROPE“  spol.  s r.o.  Černokostelecka 1621, 25101 Ričany , Republika Češka , broj registra u Češkoj Republici 28089766, PIB u Češkoj Republici CZ28089766, (dalje u tekstu:“Kordinator“), koji je za potrebe organizovanja ove Promotivne akcije u Republici Srbiji ovlastio Privredno društvo „Elektrowelt servis“ d.o.o. 11 000 Beograd, ul. Bulevar Oslobođenja 299. MB :20192321, PIB:104704758, ( dalje u tekstu : „Promoter“).
 2. Promotivna akcija se organizuje u cilju promocije proizvoda „SENCOR“od strane Promotera, na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa određenim pravilima Promotera,  u skladu sa određenim pravilima Promotera.
 3. Pravila promotera po kojima se organizuje Promotivna akcija se nalaze na raspolaganju na registrovanom sajtu web stranice:

  https:www. sencor 100.rs/.

 

Član 2.

2.Uslovi učešća

 1. Pravo učešća u promotivnoj akciji imaju sva fizička  punoletna lica, sa stalnim prebivalištem u R. Srbiji , (dalje u tekstu:učesnici), koji u periodu od 15.11.2019. godine , pa sve do 15.01.2020. (period održavanja Promotivne akcije), na području R. Srbije kupe bilo koji proizvod , a koji je obuhvaćen Promotivnom akcijom , sa liste proizvoda , a lista proizvoda je dostupna korisnicima na web stranici, putem internet web stranice, (link na listi proizvoda).

Korisnici se mogu prijaviti za učešće u Promotivnoj akciji putem web stranice : https://www. sencor100.rs/.u periodu od 15.11.2019. godine , pa sve do 15.01.2020. (period održavanja Promotivne akcije), registracijom i popunjavanjem formulara (zahteva za povraćaj novca) , koji se može preuzeti sa navedene web stranice.

  

3.Trajanje Promotivne akcije

 

 1. Promotivna akcija traje od 15.11.2019. do 15.01.2020. godine.

 

4.Mehanizam Promotivne akcijei uslovi povraćaja novca

 

 1. Korisnici u roku od 60 (šesdeset) dana, od kupovine proizvoda, koji je obuhvaćen  Promotivnom akcijom ,  bez ikakvog obrazloženja, isti proizvod mogu vratiti Promoteru , a Promoter je dužan vratiti  celokupan iznos kuporodajne cene proizvoda, na navedeni tekući račun  na osnovu  ispravno popunjenog i poslatog formulara korisnika ( zahteva za povraćaj  novca).

1.4.    Datum kupovine proizvoda korisnik dokazuje fotokopijom maloprodajnog

           računa.

1.5      Korisnici su u obavezi čuvati izvornu ambalažu i maloprodajni račun  za                    kupljeni proizvod, za sve vreme trajanja Promotivne akcije, počev od     

dana kupovine proizvoda.

            5.Uslovi reklamacije

1.6.

Korisnik ima pravo na povraćaj novca od 100% ukoliko u roku od 60 (šesdeset) dana od dana kupovine proizvoda , istikupljeni proizvod u originalnoj ambalažisa fotokopijom računai ispunjenim zahtevom zapovraćaj novca , koji se preuzima putem web stranice: https://www. sencor100.rs.  pošalje  o svom trošku promoteru na adresu:  „Elektrowelt servis“ d.o.o. 11 000 Beograd, ul. Bulevar Oslobođenja 299.  MB :20192321, PIB: 104704758, ( dalje u tekstu : „Promoter“).

 (Sa napomenom: „ZA PROMOTIVNU AKCIJU 100% GARANCIJA“).  

 Korisnik koji pošalje kupljeni proizvod bez originalne ambalaže ili ne  pošalje       fotokopiju maloprodajnog računa  o kupovini proizvoda , kao ni ispravno popunjen formular zahteva za povraćaj novca, nema pravo na povraćaj novca.  

1.7.

Ukoliko je korisnik kupio više  proizvoda istovremeno , vraća mu se original dokaza o kupovini u roku od 60 (šesdeset) dana od prijema zahteva za povraćaj novca.

            6..Prava organizatora

 

                                                                        Član 3.

 1. Isplatom kupoprodajne cene proizvoda  koji je obuhvaćen Promotivnom akcijom od strane Promotera korisniku na račun , koji je naveden u formularu sa web stranice, prestaju sve dalje obaveze Organizatora prema korisniku , tj. prema kupcu proizvoda.
 2. U slučaju da   nije moguće izvršiti isplatu kupoprodajne cene proizvoda zbog nepotpunih ili netačnih podataka  iz zahteva korisnika, smatraće se kao da je korisnik  odustao od učešća u Promotivnoj akciji , te će mu se na njegov pismeni zahtev, vratiti kupljeni proizvod na adresu , naveden u zahtevu ,  a koji se preuzima sa web stranice https://www. sencor100.rs.

 

7.Prava i obavezePromotera

 

Član 4.

 

 1. Svaki korisnik  se može prijaviti za  Promotivnu akciju neograničeni broj puta, za sve  vreme trajanja Promotivne akcije.

Član 5.

 1. Za vođenje evidencije  i obradu ličnih podataka  ovlašćen je  Promoter : Privredno društvo  „Elektrowelt servis“ d.o.o. Beograd.
 2. Promoter je u obavezi čuvati evidenciju ličnih podataka za svakog korisnika , u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (na osnovu odredaba iz člana 2,  23 i 47. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ).

 

          Član 6.

 

 1. Promotivna akcija se može unapred otkazati ili prekinuti , kao i staviti u stanje mirovanja, ali samo u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti, na koje Promoter nema uticaja,  ili okolnosti koje nije mogao sprečiti , otkloniti, niti izbeći, u kojima Promoter nije odgovoran  za nastalu štetu prema korisnicima.
 2. Kupci će o otkazivanju , prekidu, ili stanju mirovanja Promotivne akcije iz tačke 1.1. ovog člana biti blagovremeno obavešteni putem  zvaničnog internet sajta, na web  stranici: https://www. sencor100.rs.
 3. Promoter i Kordinator neće biti odgovorni za  informisanost  korisnika o Promotivnoj akciji uzrokovanih razlogom, koji se ne može pripisati Promoteru ili Kordinatoru , a posebno ako učesnik ne koristi svoju emeil adresu  sa popunjenog zahteva za povraćaj novca pri registraciji , ili usled nemogućnosti korišćenja internet usluga prouzrokovanih od strane svog  internet  provajdera, kao pružaoca usluge.

 

Član 7.

 

 1. Promoter zadržava pravo da menja svoja pravila , uključujući  i promenu vremenskog perioda trajanja Promotivne akcije u meri koja je dozvoljena zakonom , uz blagovremeno obaveštavanje svih korisnika kao potencijalnih  učesnika Promotivne akcije, a koje će biti objavljeno  na  zvaničnom sajtu  web stranice: https://www. sencor100.rs.  

 

8.Prava i obaveze korisnika kao učesnika Promotivne akcije

 

 1. Svaki korisnik koji aplicira da postane  potencijalni učesnik Promotivne akcije mora  prihvatiti  pravila i obaveze iz ovog Ugovora.

 

Član 8.

 

 1. Svi uslovi  Promotivne akcije  su predviđeni ovim Pravilnikom, a sva druga obaveštenja ili  informacije koje se tiču Promotivne akcije , a date su u formi propagandnog materijala  ili putem reklame su samo informativnog karaktera i ne obavezuju Promotera.

 

Član 9.

 

 1. Korisnicii koji su učesnici ove Promotivne akcije su saglasni da eventualni spor koji može proisteći iz realizacije ove Promotivne akcije , rešavaju pre svega mirnim putem, a ukoliko to ne bude bilo moguće, prihvataju nadležnost suda opšte nadležnosti na teritoriji Republike Srbije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-SENCOR-PROMOTIVNA AKCIJA 100% GARANCIJA –

 

(sva polja moraju biti popunjena)

 

 •  

 

 •  

 

Broj računa:____________________________________________________________

 

Broj telefona:__________________Adresa elektronske pošte:________________

 •  

 

AP šifra /broj računa /broj narudžbenice:_______________________________;

Tačan datum i vreme kupovine:________________________________________;

 

Proizvod je kupljen na osnovu konsignacije: DA / NE ;

Ako jeste, navedite naziv finansijskeinstitucije:

 •  

Nisam zadovoljan/na proizvodom i stoga želim da iskoristim garancijuza 100% povraćaja novca. Nisam zadovoljan/na proizvodom iz sledećih razloga:

 

 

 

 

 

          Datum:                                                 Potpis: